Polski Związek Pracodawców Przemysłu Aerozolowego

Statut

Pobierz plik w formacie PDF

STATUT

POLSKIEGO  ZWIĄZKU  PRACODAWCÓW

PRZEMYSŁU  AEROZOLOWEGO

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1.

 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Przemysłu Aerozolowego , zwana dalej „Związkiem” , jest dobrowolną, samorządną organizacją niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
 2. Związek używać może nazwy w języku angielskim „Polish Union of Employers of Aerosol Industry”.
 3. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 23. maja 1991 r. „O organizacjach pracodawców” (Dz. U. Nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami)

§  2.

 1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Związku jest  Łódź

§  3.

       Związek może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych.

 

PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI

§  4.

Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów     zrzeszonych w nim pracodawców wobec organizacji reprezentujących pracowników oraz organów władzy publicznej.

§  5.

     Ponadto innymi zadaniami Związku są w szczególności:

 1. Reprezentowanie interesów gospodarczych  oraz społecznych pracodawców przemysłu aerozolowego w kraju i za granicą,
 2. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów  pracodawców przemysłu aerozolowego,
 3. Oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i  ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców przemysłu aerozolowego,
 4. Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców  w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej,
 5. Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców,
 6. Organizowanie konferencji oraz szkoleń dla pracodawców i ich pracowników,
 7. Prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców,
 8. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców  przemysłu aerozolowego.

§  6.

Cele i zadania Związku są realizowane przez:

 1. Prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką,
 2. Występowanie do przedstawicieli organów władzy publicznej i władz sądowych w sprawach związanych z interesami pracodawców przemysłu aerozolowego,
 3. Opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym niniejszym statutem,
 4. Udział w negocjacjach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz w celu zawierania układów pracy i innych porozumień,
 5. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władz publicznych i władz sądowych, a także innych podmiotów, w których – na podstawie odrębnych przepisów – mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców,
 6. Inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego,
 7. Prowadzenie badań, popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawniczej i organizacyjnej,
 8. Organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń,
 9. Organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych.

§  7.

 1. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych  przedsięwzięciach gospodarczych.
 2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

CZŁONKOSTWO

§  8.

     Członkami Związku mogą być pracodawcy prowadzący działalność powiązaną z 

     przemysłem aerozolowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§  9.

     O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego

        pracodawcy.

     W razie odmowy przyjęcia wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Rady 

     Nadzorczej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o odmowie przyjęcia.

§  10.

    Członkowie Związku mają prawo do:

 1. Uczestniczenia w pracach Związku i jego organów,
 2. Korzystania z wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem,
 3. Dostępu do wszystkich informacji dotyczących Związku,
 4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.

§  11.

    Członkowie Związku są zobowiązani do:

 1. Udziału w pracach Związku,
 2. Przestrzegania statutu Związku oraz uchwalonych regulaminów,
 3. Terminowego uiszczania składek,
 4. Udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności,
 5. Udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych.

§  12.

 1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:
 1. Wystąpienia ze Związku,
 2. Rozwiązania Związku,
 3. Wykluczenia ze Związku przez Zarząd na skutek:
   1. działania członka na szkodę Związku,
   2. uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku,
 1. Likwidacji członka.
 1. Deklarację wystąpienia ze Związku składa się najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem roku kalendarzowego, tj. do dnia 30. czerwca, w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec roku, w którym złożono deklarację wystąpienia.
 1. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy członków Zarządu, na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwołania się do Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Radę Nadzorczą członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.
 3. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenia do majątku  Związku.

 

ORGANY ZWIĄZKU

§  13.

 1. Organami Związku są:
 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd.
 1. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności połowy uprawnionych do głosowania chyba, że statut stanowi inaczej.
 1. Wybory członków Rady Nadzorczej i Zarządu dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§  14.

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku.
 2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie raz na trzy lata, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć  co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Związku.
 5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 6. Każdy członek jest reprezentowany przez jednego delegata wybranego  przez właściwe władze członka Związku.
 7. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów.
 8. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku przez co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.

§  15.

     Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku,
 2. Uchwalanie programów działania Związku,
 3. Uchwalanie statutu i jego zmian,
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej,
 5. Rozwiązanie Związku i podjęcie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Związku.       

§  16.

 1. Rada Nadzorcza jest organem Związku nadzorującym jego prace w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
 3. Radę Nadzorczą tworzy Przewodniczący i od 2 do 6 członków.
 4. Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 3. może dokooptować nowego członka zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej.
 5. Uchwała w sprawie  uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie ust. 4. zostaje przedstawiona do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może uchylić uchwałę Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów.
 6. Wygaśnięcie mandatu  członka Rady Nadzorczej następuje w razie:
  • Ustania członkostwa w Związku,
  • Rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,
  • Odwołania przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie,
  • Śmierci.
 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu.
 1. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej lub Zarządu.

§  17.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. Wybór i odwołanie Prezesa spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku,
 2. Wybór i odwołanie od dwóch do sześciu Wiceprezesów spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku,
 3. Przygotowanie projektów i planów działania Związku,
 4. Przygotowanie i przyjmowanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz nadzór nad realizacją budżetu,
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, w tym sprawozdań finansowych,
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Zarządu,
 7. Nadzór nad działalnością Zarządu,
 8. Podejmowanie decyzji  w sprawie nabywania i zbywania środków trwałych przez Związek,
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy,
 10. Uchwalanie regulaminu wewnętrznego działania Zarządu,
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania lub występowania z organizacji międzynarodowych,
 12. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji,

§  18.

 1. Bieżące prace Związku nadzoruje Zarząd, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
 3. W skład Zarządu wchodzi Prezes i od dwóch do sześciu Wiceprezesów.
 4. Zarząd, z zastrzeżeniem ust.3, może dokooptować dodatkowych członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu.
 5. Informację o zmianie składu Zarządu  dokonanej w trybie ust. 4 Prezes Zarządu przekazuje do akceptacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza większością 2/3 głosów może uchylić decyzję Zarządu o dokooptowaniu.
 6. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej sześć razy w roku.
 7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności  wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu.
 8. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:
 1. ustaniu członkostwa w Związku,
 2. rezygnacji z członkostwa w Zarządzie,
 3. odwołania przez  organ, który podjął uchwałę o jego powołaniu,
 4. śmierci.

§  19.

    Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Składanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności, w tym sprawozdań finansowych,
 2. Zatwierdzanie planów i projektów działania Biura Związku,
 3. Nadzór nad działalnością Biura Związku,
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków Związku,
 5. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Związku.

§  20.

    Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

 1. Bieżące kierowanie działalnością Związku,
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu,
 3. Podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej,
 4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych organów kolegialnych, zatwierdzanie regulaminów ich działania oraz nadzorowanie działalności,
 5. Podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji organów Związku.

§  21.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych, reprezentowania Związku na zewnątrz oraz składania woli w imieniu Związku upoważnieni są: Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub dwaj Wiceprezesi zarządu działający łącznie.

 

BIURO ZWIĄZKU

§  22.

 1. Biuro Związku zapewnia sprawne funkcjonowanie Związku, w szczególności przepływ informacji pomiędzy Związkiem z członkami Związku oraz bazę techniczną i organizacyjną spotkań organów oraz członków Związku.
 2. Zarząd Związku powołuje Dyrektora Biura Związku,
 3. Dyrektor Biura Związku działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd w zakresie:
 1. Zarządzania majątkiem Związku,
 2. Zawierania umów w zakresie działalności Związku,
 3. Reprezentowania Związku przed sądami,
 4. Podejmowania innych  czynności fizycznych i prawnych, które okażą się niezbędne dla sprawnego funkcjonowania Związku.
 1. Dyrektor Biura Związku reprezentuje Związek w Komitecie Dyrektorów Organizacji Narodowych Europejskiej Federacji Aerozolowej.

 

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§  23.

Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów

z własnej działalności oraz z dochodów z majątku Związku.

§  24.

Składki członkowskie na kolejny rok kalendarzowy ustala Zarząd PZPPA na swoim ostatnim zebraniu w mijającym roku przyjmując stosowną uchwałę. Decyzja ta musi zostać zatwierdzona przez Radę Nadzorczą. Członkowie Związku mogą zadeklarować wpłatę wyższej składki mając na uwadze fakt, iż kwota stanowiąca do 0,15 % sumy wynagrodzeń wypłacanych w poprzednim roku podatkowym, stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, może być wliczona w koszty uzyskania przychodu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  25.

1. Uchwała o zmianie statutu Związku zapada zwykłą większością głosów w obecności 

    połowy uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

2. Uchwała o rozwiązaniu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą 

    większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli. 

3.  W przypadku rozwiązania Związku jego majątek zostanie podzielony pomiędzy członków 

    proporcjonalnie do  wniesionych przez nich składek.